معاونت بهداشت

معرفی مدیر وکارشناسان

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۱۰:۴۸| تعداد بازدید: 1558

 

 

 

نام و نام خانوادگی:   طاهره انصاری فر

پست سازمانی :        مدیرمرکز آموزش بهورزی

مدرک تحصیلی :   کارشناس ارشد آموزش جامعه نگر 

پست الکترونیکی :  ansarifar.tahere@gmail.com

 

شرح وظایف مدیرمرکز آموزش بهورزی

 • سرپرستي امور فني و اداري مركز
 • تهيه برنامه عملياتي ساليانه مركز آموزش بهورزي با همكاري مربيان
 • همكاري در تهيه و تنظيم بودجه مركز و نظارت بر هزينه آن
 • ابلاغ شرح وظايف به كاركنان
 • تشكيل كميته پذيرش بهورز به منظور:
  • -پيگيري دريافت مجوز پذيرش بهورز
  • -مشاركت و نظارت در انتخاب و نحوه پذيرش دانش آموزان
  • -تاييد محل سكونت داوطلبان بهورزي  و بومي بودن آنان
  • -برنامه ريزي جهت انجام برنامه هاي سنجش سلامت دانش آموزان جديد بهورزي
  • -برنامه ريزي و نظارت بر نحوه اطلاع رساني در خصوص پذيرش بهورز بومي
 • برنامه ريزي آموزشي با همكاري مربيان در هر پايه آموزشي و نظارت بر اجراي آن
 • نظارت  بر نحوه تدريس مربيان و كنترل طرح درس روزانه , كلي ,  چك ليست آموزشي
 • مشاركت در آموزشهاي نظري , عملي , كار آموزي
 • نظارت بر طرح سوالات امتحاني و تصحيح اوراق و نظارت بر ثبت كارنامه و معدل گيري
 • تنظيم صورت جلسه برگزاری امتحانات پذيرش و آزمون مربوط به هر دوره تحصيلي
 • فراهم نمودن تسهيلات لازم براي آموزش نظري- عملي و كار آموزي با همكاري مركز بهداشت شهرستان
 • پيگيري امور رفاهي دانش آموزان بهورزی 
 • تشكيل شوراي مربيان و تنظيم برنامه مدون براي برگزاري جلسات آن حداقل ماهي يك بار
 • برنامه ريزي و نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي امتحاني پايان هر پايه و امتحان نهايي
 • نظارت بر رفتار و انضباط دانش آموزان در محيط مركز و عرصه هاي كار آموزي با همكاري مربيان
 • نظارت برحسن انجام وظيفه مربيان و كاركنان , ارزشيابي سالانه آنان و برنامه هاي ارتقاء شغلي
 • مشاركت در بر نامه ريزي و  اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر با مر كز بهداشت شهرستان
 • بر نامه ريزي جهت اجراي برنامه هاي آموزش بدو خدمت كاركنان با مشاركت واحد ها ي ستادي
 • انتقال مسائل و مشكلات واحدهاي ستادي و مراكز روستايي و شهري در ارتباط با آموزش دانشجويان پزشكي جامعه نگر به دانشكده ها ی مربوطه از طريق مركز بهداشت
 • برگزاري آزمون هاي ماندگاري اطلاعات جهت ارزشيابي برنامه هاي باز آموزي بهورزان با هماهنگي و مشاركت كارشناسان ستادي مركز بهداشت شهرستان
 • تحليل نتايج و ارائه  طرحهاي مداخله اي آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی
 • نظارت و ارزشيابي دوره هاي آموزشي در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور تجزيه و تحليل و رفع نارسائي ها و بهبود روند  برنامه هاي آموزشي
 • مشاركت در جلسات و  ارائه  نظرات تخصصي .
 • همکاری با كارشناسان ستادي در اجرای برنامه هاي باز آموزی , نوآموزی و بدوخدمت تيم سلامت
 • مشارکت با واحدهاي فني و تخصصي مركز بهداشت شهرستان در جهت مدیریت برنامه های آموزش تيم سلامت
 • همکاری با مجله  بهورز از طریق انجام  نیاز سنجی بهورزان و سایر کارکنان به منظور  تعیین نیازهای آموزشی
 • مشارکت در تهیه مقالات , جمع آوري مقالات و مطالب کارکنان ،مربیان و بهورزان جهت ارائه به رابط استاني  فصلنامه بهورز
 • جمع آوری و جمع بندی فرم هاي نظرسنجی در مورد موضوعات مجله بهورز جهت  ارائه به رابط استاني فصلنامه بهورز و توزیع مجله آموزشي بهورز 
 • برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز ، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتايج به مركز بهداشت استان 
 • صدورگواهینامه مهارت آموزي بهورزي
 • شركت در جلسات كارشناسان  مركز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش پیشرفت  برنامه ها 
 • پيگيري تشكيل شوراي بهورزي و انتقال مسائل و مشكلات بهورزان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشكلات آنها
 • برنامه ريزي و نظارت بر نحوه عملكرد كاركنان مراكز بهداشتي درماني به اتفاق تيم كارشناسي
 • برنامه ريزي و نظارت مستمر بر نحوه عملكرد خانه هاي بهداشت دانش آموزي و آموزشي
 • ارسال نتايج گزارش بازديد مربيان به مركز بهداشت شهرستان و پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان
 • مشاركت فعال در كميته هاي علمي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان
 • همكاري با مركز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي و مراكز بهداشتي درماني جديد
 • مشاركت درارزيابي امور فني بهورزان شاغل(ارزشيابي ساليانه ، ارتقاء شغلي ،تغيير عنوان ،انتقال و ...)
 • برنامه ريزي جهت انجام تحقيق و پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني
 • پيگيري تامين امو ر رفاهي  بهورزان شاغل  با همكاري امور اداري
 • حضور فعال در كميته نقل و انتقالات ( به ويژه بهورزان )
 • برنامه ريزي جهت انجام نياز سنجي آموزشي به صورت متمركز از بهورزان و اعلام نتايج به واحدهاي ستادي
 • نظارت و ارزشيابي مستمر كلاس هاي آموزشي برگزار شده و اعلام نتايج به واحدها
 • تجزيه و تحليل كلاس هاي آموزشي با همكاري مربيان و واحدهاي ستادي
 • پيگيري تامين فضا و وسايل كمك آموزشي جهت كلاسهاي آموزشي
 • پيگيري دريافت مجوز دوره هاي آموزشي بهورزان از معاونت پشتيباني
 • طراحي و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي غير حضوري بهورزان و آزمون فصلنامه
 • نظارت بر نحوه اجراي برنامه آموزش بدو خدمت نيروها ، تجزيه و تحليل برنامه ها و ارائه نتايج به واحدهاي ستادي
 • تنظيم برنامه هاي علمي ، فرهنگي ، اجتماعي براي دانش آموزان و بهورزان شاغل با همكاري مربيان و امور رفاهي مرکز بهداشت
 • گزارش مشكلات مربيان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مشكلات آنان
 • مطالعه و بررسي به منظور تدوين منابع آموزشي از طريق تاليف , ترجمه كتب , مجلات و مقالات علمي 
 • برنامه ريزي جهت ارتقاء برنامه هاي  آموزش مستمر بهورزان
 • رابط فصلنامه بهورز و انجام شرح وظايف مربوطه و يا نظارت بر عملكرد رابط فصلنامه بهورز
 • پيگيري تامين اعتبار جهت خريد اقلام مورد نياز مركز
 • شركت فعال در برنامه هاي ادغام يافته در نظام شبكه
 • انجام ساير امور محوله زير نظر مسئول مافوق