معاونت بهداشت

معرفی رئیس و کارشناسان

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۳:۲۶| تعداد بازدید: 155

 

رئیس امور مالی

 

عامل مدیر مالی دانشگاه و مسئول  امور مالی معاونت بهداشت :رضا حسن زاده

مدرک:لیسانس حسابداری وفوق لیسانس مدیریت بازرگانی

ایمیل : :rezah33@ymail.com

تلفن داخلی :228      تلفن مستقیم :52240858

 

رئوس فعاليت :

 • -برنامه ريزی و سازماندهی عمليات مالی معاونت بهداشتی  در راستای استراتژی واهداف تعيين شده وايفای نقش موثر در تحقق اهداف
 • -انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه خدمات مالی مورد نياز معاونت بهداشتی وهمکاری با ساير واحدها جهت انجام وظايف محوله.
 • -مشارکت در تصميم گيری تأمين منابع مالی و استفاده بهينه از منابع موجود و همچنين نظارت بر وضعيت نقدينگی.
 • -کنترل وتأييد کليه اسناد حسابداری صادره.
 • - کنترل وضعيت نقدينگی واتخاذ ترتيبات لازم جهت پيگيری بموقع بمنظور وصول مطالبات  و پرداخت ها ونظارت بر ثيت ونگهداری مناسب دفاتر قانونی وتهيه تراز آزمايشی ماهيانه.
 • - تفريغ بودجه.
 • - نظارت برتهيه صورت گردش وجوه نقد ونظارت انبارها
 • تدوين ونظارت بر اجرای صحيح بر مقررات ودستورالعملها و روش های مصوب مالی ومعاملاتی

 

 • شرح وظايف :
 • تهيه و تدوين صورت های مالی موسسه از طريق نظارت مستمر بر عمليات امورمالی، محاسباتی، نگهداری وتنظيم حسابها بر اساس اين آين نامه ، مقررات حاکم بر تحرير دفاتر و ضوابط مربوطه ، صحت وسلامت آن ها وتهيه گزارشات مالی
 • بررسی وتأييد اسناد حسابداری.
 • بررسی وتأييد کليه پرداختها با توجه به آئين نامه ها ومجوزهای مربوطه.
 • نظارت بر بستن حسابهای پايان سال.
 • همکاري با ادارات زير مجموعه بمنظور تهيه صورتهای مالی.
 • نظارت بر نگهداری وجوه نقد و بانک دانشگاه وتهيه مناسب وبموقع صورت مغايرات حسابهای بانکی جهت ارائه به مدیریت مالی دانشگاه
 • همکاری با مديريت امور مالی جهت ارائه اطلاعات مالی به حسابداری مديريت بمنظور محاسبه قيمت تمام شده وتهيه بودجه وگزارشات مديريت.
 • نظارت بر ثبت بموفع حساب ها ونگهداری دفاتر قانونی و همچنين نظارت بر کليه امور مربوط به اصلاح حسابها.
 • نظارت بر نگهداری مناسب اسناد، دفاتر، مدارک و پرونده های مالی.
 • برنامه ريزی و سرپرستی و تنظيم کار کارکنان در بخش حسابداری وايجاد هماهنگی لازم با ساير واحدها
 • نظارت وهماهنگی جهت شمارش فيزيکی موجودی انبارها وصورتبرداری اموال.
 • نظارت برانجام مطالعات وبررسيهای لازم در خصوص کنترل هزينه ها وبررسی کارآئی واحدها.
 • تهيه وتدوين دستورالعملها ورويه های مالی در خصوص محاسبه بهای تمام شده خدمات ودرآمدها با هماهنگی مدير امور مالی دانشگاه .
 • همکاری جهت تهيه صورتهای مالی با حسابداری مالی  دانشگاه
 • نظارت وتصويب نهايی قيمت گذاری رسيد انبارها و حواله انبارها وصورت خلاصه های خدمات توليدشده.
 • کمک به تهيه پاسخ گزارش مديريت حسابرس مستقل
 • بررسی وتأييد نهايی پرداخت های موسسه  وصدور چک با توجه به مجوزهای مالی و تهیه وتنظیم صورت حسابهای مالی و نظارت بر وضعيت نقدينگی .
 • مشارکت در تصميم گيری برای تأمين منابع مالی مورد نياز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.
 • برنامه ريزی جهت بستن حسابها در پايان سال مالی .تهيه گزارشهای مالی مورد نياز جهت ارائه به مدیران  دستگاه
 • بررسی مسائل و مشکلات ايجاد شده در ادارات تحت سرپرستی و اتخاذ ترتيبات لازم جهت رفع آنها با هماهنگی مديريت امور مالی.
 • نظارت بر عملکردمالی واحدهای اجرایی تابعه وواحدهای وابسته  و راهنمایی وکنترل نیروهای کار حسابداران 

 

 

 

کارشناسان

 

 

کارشناس درآمد معاونت بهداشت و تنظیم اسناد :مهدی اسدی زرمهری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری

ادرس ایمیل : Asadi m2@thums.local

تلفن تماس مستقیم :52240858

 

 

کارشناس رسیدگی به اسناد :مجید اسدی

مدرک تحصیلی :  کارشناس مدیریت بازرگانی

ادرس ایمیل دانشگاهی :asadim7@thums.local

تلفن تماس مستقیم :52240858

 

 

 

 

کارشناس حقوق پزشک خانواده و رسیدگی به اسناد :عنایت الله صداقتی

مدرک تحصیلی :لیسانس حسابداری

ادرس ایمیل دانشگاهی:sedaghatie1@thums.local

تلفن تماس مستقیم :52240858

 

امین اموال :مجید قاینی

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت دولتی

تلفن تماس مستقیم:52240858