معاونت بهداشت

معرفی پرسنل واحد بهداشت محیط و شرح وظایف

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۴:۴۰| تعداد بازدید: 575

ب : بهداشت محیط

1

مهندس مهدی سعیدی

کارشناس بهداشت محیط

فوق لیسانس

رسمی

10.5سال

Saeedi-mahdiاتyahoo.com

 1. برنامه ریزی،نظارت وپیگیری امورمربوط به برنامه¬های بهداشت آب وفاضلاب
 2. برنامه ریزی،نظارت وپیگیری امورمربوط به آموزشگاههای بهداشت اصناف
 3. مدیریت،نظارت وپیگیری امورمربوط به آزماشگاه¬های میکروبیوشیمیایی آب
 4. برنامه ریزی،نظارتوپیگیری امورمربوط به مدیریت پسماندباالویت قراردادن پسماندهای ویژه پزشکی

2

مهندس شوکت مولوی

کارشناس بهداشت محیط

لیسانس

رسمی

23سال

 

 1. برنامهریزی ونظارت برنامه سامانه جامع بازرسی
 2. مدیریت،نظارت وپیگیری امورسامانه فوریتهای سلامت محیط وکار
 3. پیگیریکلیهامورآموزشی
 4. 4-   تجزیه وتحلیل آمارفعالیتهای بهداشت محیط وارائه شاخصهای مدون وکاربردی وارائه گزارش

3

مهندس جواد سلیمی

کارشناس بهداشت محیط

فوق لیسانس

رسمی

15سال

Salimij1اتthums.ac.ir

 1. برنامه­ریزی، نظارت و پیگیری امور مربوط به برنامه­ بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن
 2. برنامه­ریزی، نظارت و پیگیری امور مربوط به کنترل ناقلین و شرکت های ذیربط
 3. برنامه­ریزی، نظارت و پیگیری امور مربوط به کارخانه های مواد غذایی
 4. برنامه­ریزی، نظارت و پیگیری امور مربوط به برنامه جامع کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
 5. برنامه­ریزی، نظارت و پیگیری امور مربوط به ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی
 6. برنامه­ریزی، نظارت و پیگیری امور مربوط به بهداشت محیط مدارس
 7. برنامه­ریزی، نظارت و پیگیری امور مربوط به محاکم قضایی

4

مهندس مرجان صبور

کارشناس بهداشت محیط

لیسانس

رسمی

10سال

 

 1. برنامه­ریزی، نظارت و پیگیری امور مربوط به برنامه­ بهداشت هوا
 2. پیگیری امور مربوط به انجام خدمات خاص زیبایی در آموزشگاه ها و سالن های زیبایی

 

5

مهندس غلامرضا     خوش امید

کارشناس بهداشت محیط

لیسانس

رسمی

25سال

Khoshomidgh2اتthums.ac.ir

 1. پیگیری کلیه امورآموزشی مربوط به اداره سلامت محیط وحرفه ای
 2. برنامه¬ریزی،نظارت وپیگیری امورمربوط به برنامه طرح تشدیدکنترل موادغذایی وایام خاص
 3. برنامه¬ریزی،نظارت وپیگیری امورمربوط به بهداشت محیط مساجدواماکن متبرکه
 4. 4-   برنامه¬ریزی،نظارت وپیگیری امورمربوط به بهداشت محیط مراکزنظامی وانتظامی

6

مهندس جاوید کندری

کارشناس بهداشت محیط

لیسانس

رسمی

26سال

 

 1. برنامه ­ریزی، نظارت و پیگیری امور مربوط به بهداشت پرتوها و مراکز پرتوپزشکی و پرتوتشخیصی
 2. برنامه­ریزی، نظارت و پیگیری امور مربوط به اجرای برنامه عملیات بهسازی محیط روستا