معاونت بهداشت

مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی و زیر مجموعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰۹:۴۳| تعداد بازدید: 211

پایگاه و خانه بهداشتهای زیر مجموعه عبارتن از :

فهندر ده پايين قندشتن پايگاه ضمیمه پايگاه نهم دي پايگاه رسالت  

1-پایگاه ضمیمه 

2-خانه بهداشت فهندر 

3-خانه بهداشت ده پایین 

4-خانه بهداشت قندشتن 

5-پایگاه نهم دی 

6-پایگاه رسالت