معاونت بهداشت

اسامی و شرح وظایف -دستورالعملها و نقشه های طرح گسترش

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۴:۱۳| تعداد بازدید: 587

معرفی پرسنل واحد توسعه شبکه و ارتقا سلامت

               نام ونام خانوادگی :

سمانه میرزایی

 Image removed.

سمت :

كارشناس ارزیابی عملکرد نظام شبکه

مدرک تحصیلی :

كارشناس بهداشت عمومی

شماره داخلی :

237

شماره مستقیم :

52225043

پست الکترونیکی :

sam_mir_37@yahoo.com

 

               نام ونام خانوادگی :

علی اصغر صفایی

Image removed.

سمت :

كارشناس مسئول مدیریت خدمات بهداشتی

مدرک تحصیلی :

كارشناس بهداشت عمومی

شماره داخلی :

237

شماره مستقیم :

52225043

پست الکترونیکی :

alis2966@yahoo.com

 

 

               نام ونام خانوادگی :

مرتضی عباسی

Image removed.

سمت :

كارشناس مسئول آموزشگاه بهورزی 

مدرک تحصیلی :

كارشناس ارشد اپیدمیولوژی

شماره داخلی :

237

شماره مستقیم :

52225043

پست الکترونیکی :

@yahoo.commortezaabbasi6

دستورالعملها و نقشه های طرح گسترش شبکه