معاونت بهداشت

برنامه تحول نظام سلامت

برنامه تحول نظام سلامت در حوزه  بهداشت

 

شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
در همایش سلامت بانوان شاغل در معاونت بهداشت مطرح شد:


دوشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
با هدف ارتقای سطح آگاهی کارشناسان سلامت روان: